FYZOKOL - POĽNOHOSPODÁRSKA VEĽKOVÝROBA


Go to content


Firma bola založená štyrmi spoločníkmi v roku 1994 s výrobným zameraním na klasické poľnohospodárstvo, ktoré zahŕňa rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Disponuje aj pridruženou výrobou so spracovaní fytomasy na palivové účely.

Podnik obhospodaruje 1060 ha ornej pôdy v kukuričnej
výrobnej oblasti v galantskom okrese.

Nachádza sa v Podunajskej nížine na styku južných výbežkov Považského Inovca a juhozápadných
výbežkov Malých Karpát. Územie patrí do povodia rieky Váh, ktorým pretekajú ďalšie rieky Dudváh a Čierna Voda.
Územie čiastočne lemuje aj tok Malého Dunaja. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými výškovými rozdielmi a so všeobecným sklonom k juho a juhovýchodu. Nadmorské výšky sa pohybujú v rozmedzí 109 – 130 metr
ov n.m.

Čierny Brod leží v teplej klimatickej oblasti s teplým letom, so suchou a miernou zimou, so slnečným svitom vo vegetačnom období nad 1500 hodín. Priemerná ročná teplota je 9,6 stupňov, s priemerným úhrnom zrážok 550 mm. Produkčná schopnosť poľnohospodárskej pôdy je veľmi vysoká, čo vyplýva zo skutočnosti, že kraj má najväčšie zastúpenie černozeme a hnedozeme.

V oblasti podnikom obhospodarovanej pôdy sa nachádzajú aj piesčité a ílovito - hlinité pôdy nivného a lužného typu na piesčitých a štrkovitých sedimentoch. Charakteristickým znakom územia je minimálny podiel lesnej vegetácie na celkovej rozlohe okresu.

Manažment podniku pozostáva zo vzdelaných odborníkov s dlhoročnou praxou v poľnohospodárstve. Stále sa usilujú aby sa zoznamovali s najnovšími trendmi v oblasti pestovania a spracovania poľnohospodárskych plodín. Neustále vylepšujú jednotlivé pestovateľské technológie podľa požiadaviek stále sa meniaceho trhu a tým sa stávajú konkurencieschopnou silou v trhovom hospodárstve Európskej únie.

Osevný postup a skladbu pestovaných plodín sme schopní prispôsobiť v krátkej dobe osobitným požiadavkám odberateľov.


Back to content | Back to main menu